Make your own free website on Tripod.com

Behandlingsteori

Beteenden och känslomässiga reaktioner kan betingas och ombetingas. Reaktioner på beteenden, kan förstärka beteenden eller de kan vara va en bestraffande karaktär. Det viktiga ur denna synpunkt är vad som förstärker missbruksbeteendet. Både klassiska och driftsmässiga faktorer påverkar processer av tillvänjning - avvänjning till missbruk. Två definitioner kan vara av vikt, Farmakologisk förstärkning och direkt förstärkning.

Behandlingsprogrammets faser.

Behandlingsprogrammet skall bestå av flera faser, vilka skall vara meningsfulla för både eleven och personalen. Avgiftning - behandling och utslussningsfas. Avgiftningsenheten kommer att vara inom ett slutet område, och under utslussningsfasen kommer eleven att under en period bo utanför instutionens område.

För att behandlingen skall bli så fruktbar som möjligt, bör avgiftningsfasen och introduktionen till programmet vara så genuint och genomarbetat som möjligt. Likaså förberedelserna inför utslussnings fasen.

Målet för eleverna är  att förändra tidigare destruktivt beteende, och ersätta det med ett icke destruktivt beteende. Speciellt i situationer som eleven tidigare använt sig av droger.

Första sidan | Introduktion | Behandlingsteori | Personal | Budget | Nyheter | Sponsorer | Kontakta oss | Gambia | Länkar

E-mail: againstdrugs@usa.net